لیست قیمت سرویسهای اینترنت پر سرعت

مشترکین محترم توجه نمایند:
» هشت درصد مالیات مستقیم و عوارض در قیمت ها لحاظ شده است.
» مبلغ 10,000 ریال آبونمان ماهیانه شرکت مخابرات ایران لحاظ شده است.
» ساعت استفاده شبانه رایگان از 2 صبح الی 7 صیح می باشد.
» ساعت استفاده روزانه رایگان از 7 صبح الی 10:30 صبح می باشد.

  • سرویسهای ویژه به مناسبت های خاص
  • سرویسهای 128 کیلوبیت
  • سرویسهای 512 کیلوبیت
  • سرویسهای 1024 کیلوبیت
  • سرویسهای 2048 کیلوبیت
  • سرویسهای 4096 کیلوبیت
  • سرویسهای 6144 کیلوبیت

لیست قیمت ترافیک اضافه:
یک گیگابایت
سه گیگابایت
پنج گیگابایت
ده گیگابایت

40,000 ریال
120,000 ریال
200,000 ریال
350,000 ریالبیست گیگابایت
پنجاه گیگابایت
-
-

610,000 ریال
1,210,000 ریال
-
-لیست قیمت IP Static:
IP Static سه ماهه
IP Static شش ماهه
IP Static یک ساله
-
490,000 ریال
810,000 ریال
1,250,000 ریال
-
8IP Static شش ماهه
8IP Static یک ساله
-
-
3,030,000 ریال
4,540,000 ریال
-
-