لیست قیمت سرویسهای اینترنت پر سرعت

مشترکین محترم توجه نمایند:
» هشت درصد مالیات مستقیم و عوارض در قیمت ها لحاظ شده است.
» مبلغ 10,000 ریال آبونمان ماهیانه شرکت مخابرات ایران لحاظ شده است.
» ساعت استفاده شبانه رایگان از 2 صبح الی 7 صیح می باشد.
» ساعت استفاده روزانه رایگان از 7 صبح الی 10:30 صبح می باشد.
» تمدید اشتراک سرویس های بالاتر از 2 مگابیت به صورت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد. لطفا جهت تمدید اشتراک ، مبلغ قایل پرداخت را به حساب این شرکت به نام آقای سعید صفائیان بانک صادرات به شماره حساب 0307682153006 و یا شماره کارت 6037691039353883 واریز نمایید.

  • سرویسهای ویژه به مناسبت های خاص
  • سرویسهای 128 کیلوبیت
  • سرویسهای 512 کیلوبیت
  • سرویسهای 1 مگابیت
  • سرویسهای 2 مگابیت
  • سرویسهای 6 مگابیت
  • سرویسهای 8 مگابیت
  • سرویسهای 12 مگابیت

لیست قیمت ترافیک اضافه:
یک گیگابایت
سه گیگابایت
پنج گیگابایت
ده گیگابایت

40,000 ریال
120,000 ریال
200,000 ریال
350,000 ریالبیست گیگابایت
پنجاه گیگابایت
یکصد گیگابایت
-

610,000 ریال
1,210,000 ریال
2,080,000 ریال
-لیست قیمت IP Static:
IP Static سه ماهه
IP Static شش ماهه
IP Static یک ساله
-
490,000 ریال
980,000 ریال
1,300,000 ریال
-
8IP Static شش ماهه
8IP Static یک ساله
-
-
7,780,000 ریال
12,960,000 ریال
-
-

لیست قیمت سرویس های نا محدود به شرط استفاده منصفانه:
توجه نمایید : تمدید اشتراک سرویس های ذیل به صورت پرداخت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.
سرعت 128 کیلوبیت نامحدود تا 10 گیگابایت اول سرعت 1024 کیلوبیت - یک ماهه
270,000 ریال
سرعت 256 کیلوبیت نامحدود تا 20 گیگابایت اول سرعت 2048 کیلوبیت - یک ماهه
430,000 ریال
سرعت 512 کیلوبیت نامحدود تا 40 گیگابایت اول سرعت 4096 کیلوبیت - یک ماهه
890,000 ریال