لیست قیمت سرویسهای اینترنت پر سرعت

مشترکین محترم توجه نمایند:
» شش درصد مالیات مستقیم و عوارض در قیمت ها لحاظ شده است.
» مبلغ 10,000 ریال آبونمان ماهیانه شرکت مخابرات ایران لحاظ شده است.

  • سرویسهای ویژه به مناسبت های خاص
  • سرویسهای 128 کیلوبیت
  • سرویسهای 256 کیلوبیت
  • سرویسهای 512 کیلوبیت
  • سرویسهای 1024 کیلوبیت
  • سرویسهای 2048 کیلوبیت
  • سرویسهای با IP Static

لیست قیمت ترافیک اضافه:
یک گیگابایت
سه گیگابایت
پنج گیگابایت
ده گیگابایت

40,000 ریال
120,000 ریال
200,000 ریال
350,000 ریالبیست گیگابایت
پنجاه گیگابایت
-
-

610,000 ریال
1,210,000 ریال
-
-